Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại trang web Thanchien.net:

Khi bạn sử dụng trang web bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật.

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập gửi cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của Thanchien.net. Điều này giúp chúng tôi có thể cải thiện các dịch vụ của trang web tốt hơn đến với khách hàng.

Chúng tôi sử thu thập thông tin của quý khách hàng nhằm những mục đích sau:
– Cung cấp dịch vụ
– Cải thiện dịch vụi
– Phát triển các dịch vụ mới
– Cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo

 

You can find help with your essay cheaply, you may wonder. This depends on how good the quality essay writer for you of the service. Cheap services may be unreliable and end up letting you down by missing deadlines and failing to complete your project. These are things that you must take note of if want to receive an essay that is of good quality.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.